Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45299
Title: Diễn ngôn giới và tình dục trong cuộc sống muôn màu
Authors: Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường
Keywords: Diễn ngôn
Giới
Diễn ngôn giới
Tình dục
Cuộc sống
Bình đẳng giới
Quyền
Đa dạng giới tính
Quyền đa dạng giới tính
Bên kia giới tính
Hướng tới tương lai
Đàn ông
Phụ nữ
Bạo lực
Abstract: Cuốn sách: Diễn ngôn giới và tình dục trong cuộc sống muôn màu, đây được xem là một diễn đàn học thuật liên ngành để khám phá những vấn đề của đời sống văn hóa-xã hội Việt Nam từ nhiều góc nhìn mới, đây là cuốn sách với những mẩu chuyện xoay quanh vấn đề giới, bình đẳng giới và cuộc sống.
Publisher: Nhà xuất bản tri thức
Issue Date: 2018-04-19
Type: Sách
Extent: 101 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • dien-ngon-gioi-va-tinh-duc-trong-cuoc-song-muon-mau..pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.