Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45300
Title: Ứng dụng công nghệ Blockchain vào xây dựng chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Công nghệ Blockchain
Chính phủ số
Blockchain
Việt Nam
Description: Tài liệu đề cập đến công nghệ Blockchain và kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng công nghệ Blockchain vào quản lý dữ liệu khu vực công; khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain vào xây dựng chính phủ số tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số khuyến nghị.
Issue Date: 2018
Type: Sách
Format: pdf
Extent: 16 trang
Source: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2184555d-9aa0-42d3-829d-89ffb464d6c9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 432,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.