Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45466
Title: PAPI 2017 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam
Keywords: PAPI 2017
Hiệu quả quản trị
Hành chính công
Hành chính công cấp tỉnh
Abstract: Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công từ góc nhìn và trải nghiệm của 14.097 người dân, với đặc điểm nhân khẩu học đa dạng, đại diện cho 63 tỉnh/ thành phố trên toàn quốc, qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của công dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước.
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 174 trang
Method: Chương trình phát triển Liên hợp quốc
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.