Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45518
Title: Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Huế trong nền kinh tế thị trường.
Authors: Ngô Hướng
Keywords: Doanh nghiệp dịch vụ du lịch
Dịch vụ du lịch
Kinh tế thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp
Description: Nghiên cứu tổng quát dựa trên các lý thuyết nền tảng về cơ cấu vốn và nghiên cứu thực nghiệm về cơ cấu vốn và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, từ đó tác giả xây dựng và phân tích mối liên hệ giữa cơ cấu vốn và hiệu quả tài chính. Qua đó xác định ngưỡng nợ tối ưu đối với các DNDVDL Huế.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 77404901103858420596309448154805144716.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 596,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.