Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45550
Title: Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong việc tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả phát triển doanh nghiệp Nhà nước
Authors: Hoàng Giang
Keywords: Lãnh đạo
Tổ chức Đảng
Tái cơ cấu
Đổi mới
Doanh nghiệp Nhà nước
Description: Để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế nhà nước thì giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước việc xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối vói doanh doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) là hết sức quan trọng, có ý nghĩa định hướng việc lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Abstract: Để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế nhà nước thì giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước việc xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối vói doanh doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) là hết sức quan trọng, có ý nghĩa định hướng việc lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )
Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 96519861-c313-4fe0-8b8a-2f419a5e1268.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.