Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45640
Title: Ý nghĩa lịch sử và bài học thực tiễn của cách mạng tháng mười Nga với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Authors: Lê Huy Vịnh
Keywords: Cách mạng tháng Mười Nga
Nhà nước pháp quyền
Cách mạng
Ý nghĩa lịch sử
Bài học thực tiễn
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Một thế kỷ đã trôi qua, ngày 17/11/1917 (tức ngày 25/10/1917, theo lịch Nga), Cách mạng Tháng Mười Nga thẳng lợi và sự ra đời của Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới đã trở thành biểu tượng của niềm tin và sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng ngàn triệu người thuộc các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc, thực dân áp bức. vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, đánh dấu bước đột phá vĩ đại, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(347) T10/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP19.17-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.