Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45641
Title: Thẩm quyền của Chính phủ theo Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức Chính phủ 2015
Authors: Nguyễn Cửu Việt
Keywords: Chính phủ
Thẩm quyền của Chính phủ
Thẩm quyền
Thẩm quyền chung
Luật Tổ chức Chính phủ 2015
Hiến pháp 2013
Abstract: Bài viết phân tích các quy định về thẩm quyền chung của Chính phủ, thẩm quyền của tập thể Chính phủ, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm phân định thẩm quyền hợp lý
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(347) T10/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP19.17-B2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.