Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45653
Title: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về thủy sản
Authors: Nguyễn Minh Sơn, Bùi Thị Thùy Linh
Keywords: Chính sách
Pháp luật
Thủy sản
Luật Thủy sản năm 2003
Chính sách pháp luật về thủy sản
Abstract: Qua phân tích thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản, bài viết chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các quy định liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, khai thác thủy sản, quản lý tàu cá và dịch vụ trong khai thác thủy sản; từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản năm 2003, hoàn thiện tổ chức ngành thủy sản, tăng cường hợp tác quốc tế về thủy sản, gắn mục tiêu phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20(348) T10/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP20.17-B5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.