Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45706
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trong thời kỳ hội nhập
Authors: Phạm Thị Diệu Linh
Keywords: Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa
Description: Bài viết dựa trên lý thuyết về cấu trúc vốn như: lý thuyết Modigliani và Miller, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn, lý thuyết trật tự phân hạng và các công trình nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới và tại Việt Nam để nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sáu yếu tố chính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa gồm: Khả năng sinh lời, quy mô doanh nghiệp, tài sản hữu hình, tốc độ tăng trưởng, thuế suất doanh nghiệp, lãi suất vay
Abstract: Bài viết dựa trên lý thuyết về cấu trúc vốn như: lý thuyết Modigliani và Miller, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn, lý thuyết trật tự phân hạng và các công trình nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới và tại Việt Nam để nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sáu yếu tố chính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa gồm: Khả năng sinh lời, quy mô doanh nghiệp, tài sản hữu hình, tốc độ tăng trưởng, thuế suất doanh nghiệp, lãi suất vay
Issue Date: 2017-03-22
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 12 trang
Source: Tạp chí Công thương
Tạp chí Công thương
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 607b2285-1cb3-4b99-bdc6-8b81647c725b.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 234,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.