Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45717
Title: Những vấn đề đặt ra đối với cơ chế quản lý hành chính thành phố Hồ Chí Minh khi thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
Authors: Phan Hải Hổ, Bùi Nam Hồng
Keywords: Quản lý hành chính
Chính quyền địa phương
Thành phố Hồ Chí Minh
Phân cấp
Phân quyền
Cơ chế quản lý hành chính
Luật tổ chức chính quyền địa phương
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá những vấn đề cơ bản phát sinh khi áp dụng Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 vào thực tiễn Thành phố, theo đó đề xuất một số kiến nghị với Trung ương và Thành phố.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 23(351) T12/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP23.17-B7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.