Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45748
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
Authors: Ngô Thị Trà
Keywords: Hiệu quả hoạt động
Doanh nghiệp sản xuất
Thực đo hiệu quả hoạt động
Việt Nam
Description: Luận án đã giải thích và lựa chọn các biến độc lập để nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến mức độ sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Các nhân tố được đưa vào mô hình nghiên cứu gồm: cạnh tranh, phân quyền, cấu trúc doanh nghiệp, sự ủng hộ của nhà quản trị cao nhất đối với đo lường hiệu quả hoạt động và hiểu biết của nhân viên kế toán về đo lường hiệu quả hoạt động. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố trong mô hình đều có tác động đáng kể đến mức độ sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Trong đó, sự ủng hộ của nhà quản trị cao nhất đối với đo lường hiệu quả hoạt động và hiểu biết của nhân viên kế toán về đo lường hoạt động hoạt động có tác động mạnh nhất đến mức độ sử dụng của nhiều loại thước đo hiệu quả hoạt động.
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 164 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46a4feea-0239-4f07-832f-56d852ef93ee.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.