Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45748
Title: Hợp tác tại Biển Đông: Từ quản lý tranh chấp đến quản trị đại dương
Authors: Nguyễn Đăng Thắng
Keywords: Hợp tác
Biển Đông
Quản lý tranh chấp
Quản trị đại dương
Trung Quốc
Đông Nam Á
Abstract: Bài nghiên cứu khái quát tầm quan trọng của Biển Đông và các tranh chấp lãnh thổ hiện đang tồn tại cũng như tác động của những tranh chấp này cho việc quản lý Biển Đông. Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế của hai cách tiếp cận hiện có cho việc quản lý Biển Đông, đồng thời đề cập đến một số nguyên tắc có thể gợi ý cho một cách tiếp cận khác cho Biển Đông - quản trị đại dương.
Type: Tiêu điểm
Extent: 18 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.