Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45771
Title: Tác động của nhận thức lợi ích, nhận thức bất lợi, nhận thức thách thức tới Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS trong các doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ Khánh Ly
Keywords: Báo cáo tài chính
IFRS
Doanh nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh
Description: Nghiên cứu này được thực hiện nhầm đánh giá tác động của các nhân tố: Nhận thức lợi ích; Nhận thức bất lợi; Nhận thức thách thức đến Mức độ sẵn sàng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích hệ số Cronbach 's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến, với dữ liệu được thu thập từ 215 doanh nghiệp đồng ý khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Nhận thức lợi ích có tác động tích cực đến Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS của doanh nghiệp, còn nhân tố Nhận thức bất lợi và Nhận thức thách thức được chứng minh là có tác động tiêu cực đến Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 30 tháng 10 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40711816-01cf-4752-967c-b6ff67ba3c49.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.