Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45782
Title: Liên kết vùng để phát triển du lịch bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Trần Thị Xuân Mai
Keywords: Liên kết vùng
Du lịch
Phát triển du lịch
Liên kết phát triển du lịch
Đồng bằng Sông Cửu long
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề phát triển du lịch, sản phẩm du lịch ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long qua liên kết vùng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 238 (11/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LienketvungdephattriendulichbenvungodongbangsongCuuLong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 131,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.