Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45787
Title: Báo cáo kết quả giám sát tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam, tập trung các điều ước quốc tế đã ký kết với CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia
Keywords: Quốc hội khoá XIV
Giám sát chuyên đề
Ngoại giao nghị viện
Đối ngoại
Điều ước quốc tế
Giám sát
1795/BC-UBĐN14
Description: Báo cáo nhằm đánh giá hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước về công tác ĐƯQT, những mặt được, mặt hạn chế, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện. Qua đó, để xuất các kiến nghị sửa đối, bố sung về chính sách pháp luật, công tác triển khai thực hiện để góp phần nãng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác ĐƯQT trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.
Issue Date: 2017-11-08
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 120460133183408354790425742914202592055.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 93,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.