Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45789
Title: Những thách thức đối với quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Thách thức
Quản lý nhà nước
Khoa học và công nghệ
Hội nhập quốc tế
Nguồn nhân lực
Cơ sở vật chất
Cơ chế chính sách
Abstract: Bài viết đã chỉ rõ những thách thức lớn đối với nhà nước trong quản lý khoa học và công nghệ thời kỳ hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 238(11/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.