Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45821
Title: Phụ nữ thủ đô trong việc tham gia lãnh đạo, quản lý -Thực trạng và giải pháp
Authors: Tôn Nữ Nguyệt Anh
Keywords: Phụ nữ
Phụ nữ thủ đô
Lãnh đạo
Quản lý
Phụ nữ tham gia lãnh đạo
Phụ nữ tham gia quản lý
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề bình đẳng giới của phụ nữ thủ đô trong việc tham gia lãnh đạo và quản lý, cụ thể: Phát triển nguồn nhân lực nữ; Thực trạng nguồn nhân lực nữ thủ đô hiện nay; Kiến nghị để phát triển nguồn nhân lực nữ Hà Nội trong thời gian tới.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 239 (12/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phunuthudotrongviecthamgialanhdaoquanlythuctrangvagiaiphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 201,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.