Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45851
Title: Vai trò đặc điểm của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Vai trò của chính quyền cấp xã
Đặc điểm của chính quyền cấp xã
Chính quyền cấp xã
Quản lý phát triển xã hội
Chính quyền cấp xã đối với phát triển xã hội
Chính quyền
Cấp xã
Phát triển xã hội
Abstract: Bài viết là kết quả nghiên cứu thuộc đề tài chính quyền cấp xã với quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay, bài viết tập trung phân tích về vai trò, đặc điểm của chính quyền cấp xã đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 240 (1/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • VaitrodacdiemcuachinhquyenxadoivoiquanlyphattrienxahoioVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 202,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.