Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45937
Title: Xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng trong bối cảnh cải cách hành chính
Authors: Phạm Minh Hùng, Nguyễn Mạnh Cường
Keywords: Chính phủ kiến tạo
Môi trường kinh doanh bình đẳng
Cải cách hành chính
Xây dựng chính phủ kiến tạo
Tạo lập môi trường kinh doanh
Abstract: Bài viết phân tích về việc xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển nhằm tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng trong bối cảnh cải cách hành chính hiện nay
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 243 (4/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.