Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46055
Title: Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Giáo dục
Cách mạng công nghiệp 4.0
Description: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo nên nhiều thay đổi trong toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ với sự xuất hiện nhiều loại tài sản hữu hình và vô hình mới như blockchain, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các sản phẩm công nghệ sinh học nano V.V.. Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội từ sản xuất, thương mại, y tế, văn hoá xã hội và đương nhiên cả giáo dục, bao gồm giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, sau đại học, bồi dưỡng, đào tạo nghề. Lĩnh vực giáo dục cũng đang chịu sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và được định danh và đào tạo của giáo dục 4.0. Bài viết đề cập một so vấn đề của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục tạo nói chung để làm nền tảng lí luận cho các nghiên cứu về khả năng ứng dụng các thành tựu cuộc Cách mạng này vào hoạt động giáo dục hiện nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 15 trang
Source: Tạp chí Luật học số 03(238), tháng 03/2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51ea7940-1b84-4b42-91c6-a6eb0b9fcf58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.