Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46063
Title: Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở các trường đại học hiện nay
Authors: Phạm Minh Đức
Keywords: Chất lượng
Giảng dạy
Tiếng Anh
Đại học
Giảng dạy tiếng Anh
Description: Mặc dù tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu, song rất nhiều sinh viên hiện nay có trình độ tiếng Anh chưa đạt chuẩn "đầu ra" cũng như chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Chính vì vậy, đề nâng cao chất lượng việc học tiếng Anh cho sinh viên, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, cần thay đổi toàn diện phương pháp dạy ngoại ngữ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 3 trang
Source: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • a0c9828a-936c-420f-87e5-403c9f729b5c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.