Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46138
Title: Các vùng biển Việt Nam và vấn đề quản lý biển
Authors: Ủy ban Biên giới quốc gia
Keywords: Biển
Việt Nam
Tranh chấp biển
Quản lý biển
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Bài viết mô tả tình hình chung các vùng biển của Việt Nam, tình hình tranh chấp tác động đến quản lý biển và nêu ra một số chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý biển, kết quả đạt được, những tồn tại và giải pháp
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/218-cac-vung-bin-vit-nam-va-vn--qun-ly-bin
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • baiquanlybien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 248,31 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.