Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46148
Title: Cơ chế an ninh eo biển Malacca
Authors: Văn Cường
Keywords: Cơ chế
An ninh
Cơ chế an ninh
Eo biển Malacca
Malacca
Abstract: Eo biển Malắcca có vị trí vô cùng quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự. Do vậy, việc kiểm soát, tìm kiếm sự ảnh hưởng, duy trì an ninh eo biển này luôn là mối quan tâm hàng đầu của 3 quốc gia Malayxia, Xingapo, Indonexia – các quốc gia sở hữu và là những nước chủ yếu bảo vệ an ninh eo biển, cũng như lôi kéo mối quan tâm của các cường quốc biển như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ.
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Co che an ninh eo bien Malacca.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 208 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.