Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46195
Title: An ninh Biển Đông và cuộc tranh giành các quyền trên biển
Authors: M. Taylor Fravel
Keywords: Tranh chấp
Biển Đông
Tranh chấp Biển Đông
Chiến lược
Mỹ
An ninh Biển Đông
Các quyền trên Biển
Abstract: Tranh chấp Biển Đông hiện nay có thể dẫn đến sự bất ổn khu vực, thậm chí là xung đột vũ trang, tuy nhiên những cơ hội hợp tác để giảm sự gia tăng căng thẳng vẫn tồn tại; về chiến lược lâu dài, Mỹ cần phải có các nỗ lực can dự cân bằng để duy trì ổn định ở Biển Đông.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 40 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.