Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46249
Title: Hiện đại hóa quản lý nhà nước ở Việt Nam
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Cải cách pháp luật
Cải cách tài chính
Cải cách hành chính
Quản lý nhà nước
Description: Điểm lại những cải cách chính đã được Chính phủ phát động trong lĩnh vực quản lý nhà nước trong suốt 15 năm đổi mới vừa qua, và xem xét những nhiệm vụ sắp tới. Trong bối cảnh đó, các biện pháp cải cách của chính phủ trong ngành pháp lý, tài chính và hành chính được nêu rõ cũng thành tựu và thách thức với mỗi ngành. Từ đó vạch ra các biện pháp được tiến hành trong việc xây dựng quan hệ đối tác và lộ trình chung nhằm thực hiện những sáng kiến cải cách.
Issue Date: 2001-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Source: http://www.vn.undp.org/
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 98e64e6e-d12d-4df7-bd84-7a6e711ec342.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 451,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.