Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46251
Title: Một số ý kiến về sửa đổi, bổ sung quy định về mức xử phạt hành chính trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và giải pháp nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Hành chính
Xử phạt vi phạm
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Mức xử phạt hành chính
Description: Chuyên đề phân tích về thực trạng các quy định về mức phạt tiền trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, qua đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị về mức phạt tiền.
Issue Date: 2020-05
Type: Thông tin chuyên đề
Format: pdf
Extent: 13 trang
Source: Viện Nghiên cứu lập pháp
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8de6ca3a-e249-47bd-8246-4fce50bc6283.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 712,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.