Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46253
Title: Thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng và một số hạn chế cần khắc phục
Authors: Nguyễn Thế Anh
Keywords: Khen thưởng
Thi đua, khen thưởng
Thi đua
Description: Qua 17 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tạo nên thành tựu phát triển trên mọi phương diện của đất nước, bảo đảm và quyền của người lao động, người dân trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước. Bài viết tập trung làm rõ những kết quả và cả những vấn đề bất cập trong thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay.
Abstract: Qua 17 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tạo nên thành tựu phát triển trên mọi phương diện của đất nước, bảo đảm và quyền của người lao động, người dân trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước. Bài viết tập trung làm rõ những kết quả và cả những vấn đề bất cập trong thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 7 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 06 năm 2020
Tạp chí Lý luận chính trị số 06 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2eb8b570-1e22-4d5d-a5f6-5600d826347c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.