Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46275
Title: Phân cấp quản lý tài sản công ở cấp chính quyền địa phương
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Quản lý tài sản công
Chính quyền địa phương
Tài sản công
Description: Những năm qua, Việt Nam tăng cường phân cấp cho các địa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó phân cấp quản lý tài sản công cũng được quan tâm đẩy mạnh ở các địa phương. Bài viết trình bày khái quát về sự cần thiết phân cấp quản lý tài sản công, thực trạng phấn cấp quàn lý tài sản công và đưa ra một số đề xuất nhàm cải thiện hiệu quả phân cấp quản lý tài sản công ở các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 291 (4/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • b92463dc-5ace-49eb-8d44-f4c53250ff25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.