Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46279
Title: Nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Authors: Đoàn Văn Dũng
Keywords: 10 năm
Cải cách hành chính nhà nước
2011-2020
Description: Bài viết đề cập đến một số nét lớn trong kết quả cải cách hành chính những khó khăn, thách thức và định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết số30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với những mục tiêu kỳ vọng về cải cách hành chính. Khác với giai đoạn 2001-2010, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước như giai đoạn 2011-2020 đưa trở lại nội dung cải cách thủ tục hành chính như một trong 6 trụ cột của cải cách hành chính nhà nước. 10 năm thực hiện cải cách hành chính vừa qua là một hành trình của nõ lực với những kết quả và còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.
Abstract: Bài viết đề cập đến một số nét lớn trong kết quả cải cách hành chính những khó khăn, thách thức và định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết số30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với những mục tiêu kỳ vọng về cải cách hành chính. Khác với giai đoạn 2001-2010, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước như giai đoạn 2011-2020 đưa trở lại nội dung cải cách thủ tục hành chính như một trong 6 trụ cột của cải cách hành chính nhà nước. 10 năm thực hiện cải cách hành chính vừa qua là một hành trình của nõ lực với những kết quả và còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • d2bd2f56-a05e-4377-a703-71e0c18a5151.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.