Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46282
Title: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Authors: Phạm Thị Hồng Thắm
Keywords: Chất lượng
Công tác tham mưu
Quản lý
Cấp phòng
Quản lý cấp phòng
Description: Tham mưu là nhiệm vụ thường trực của cá nhân, một đơn vị, một cơ quan, tổ chức đối với cấp trên và cấp có thẩm quyền. Công tác tham mưu luôn được coi là mảng hoạt động quan trọng của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Một đơn vị, tổ chức hoạt động thông suốt, hiệu quả một phần nhờ vào công tác tham mưu của người lãnh đạo cấp phòng. Bài viết chỉ ra một số khó khăn, thách thức và có những đề xuất đối với công tác tham mưu của lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hiện nay.
Abstract: Tham mưu là nhiệm vụ thường trực của cá nhân, một đơn vị, một cơ quan, tổ chức đối với cấp trên và cấp có thẩm quyền. Công tác tham mưu luôn được coi là mảng hoạt động quan trọng của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Một đơn vị, tổ chức hoạt động thông suốt, hiệu quả một phần nhờ vào công tác tham mưu của người lãnh đạo cấp phòng. Bài viết chỉ ra một số khó khăn, thách thức và có những đề xuất đối với công tác tham mưu của lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hiện nay.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 791d7fd1-3f2a-4b3b-a7fa-1b1d887ec9ca.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.