Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46284
Title: Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính ở nước ta
Authors: Nguyễn Trọng Thừa
Keywords: Tham gia
Người dân
Cải cách hành chính
Description: Trong thời gian qua, quyền làm chủ của nhân dân ở nước ta đã được phát huy tốt hơn, thể hiện qua việc tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước được đảm bảo trên thực tế, đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước. Bài viết nêu lên những kết quả đạt được trong việc tăng cường sự tham gia của người dân; kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và những giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước.
Abstract: Trong thời gian qua, quyền làm chủ của nhân dân ở nước ta đã được phát huy tốt hơn, thể hiện qua việc tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước được đảm bảo trên thực tế, đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước. Bài viết nêu lên những kết quả đạt được trong việc tăng cường sự tham gia của người dân; kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và những giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7d2907b8-f094-4640-9130-32bffb9d661d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.