Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46285
Title: Tiêu chuẩn phục vụ công của cơ quan hành chính ở một số quốc gia trên thế giới và những gợi mở đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Phục vụ công
Hành chính
Quốc gia
Thế giới
Việt Nam
Description: Nhiều quốc gia trên thế giới đang xây dựng và thục hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, trong đó có việc ban hành và thực hiệri tiêu chuẩn phục vụ công, phục vụ người dân dựa trên phương châm hàng (người dân) là trên hết". Bài viết tập trung phân tích, lý giải các tiêu chuẩn và cơ chế bảo đảm khách thực hiện tiêu chuẩn phục vụ công của các cơ quan hành chính ở một số quốc gia trên thế giới và rút ra những bài học tham khảo đối với Việt Nam trong cải cách nền hành chính nhà nước.
Abstract: Nhiều quốc gia trên thế giới đang xây dựng và thục hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, trong đó có việc ban hành và thực hiệri tiêu chuẩn phục vụ công, phục vụ người dân dựa trên phương châm hàng (người dân) là trên hết". Bài viết tập trung phân tích, lý giải các tiêu chuẩn và cơ chế bảo đảm khách thực hiện tiêu chuẩn phục vụ công của các cơ quan hành chính ở một số quốc gia trên thế giới và rút ra những bài học tham khảo đối với Việt Nam trong cải cách nền hành chính nhà nước.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • e2c04594-ee77-435f-8b4a-b90ff4683f84.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.