Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46360
Title: Công lý và sự thể hiện công lý trong Hiến pháp Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Công lý
Sự thể hiện công lý
Hiến pháp Việt Nam
Description: Luận án phân tích vai trò nền tảng của Hiến pháp trong tổ chức và quản lý xã hội và các phương diện thể hiện cơ bản của công lý trong các chế định cơ bản của Hiến pháp như: Lời nói đầu; chế định quyền con người, quyền công dân; chế định về thiết lập nền kinh tế tự do và nguyên tắc phân phối; chế định về Nhà nước pháp quyền, thiết lập quyền lập pháp, quyền hành pháp và cơ chế bảo hiến; và đặc biệt là chế định về quyền tư pháp, nhánh quyền lực có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ công lý.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 193 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • ef6a1f21-b95a-477a-90d3-6479e2508b6c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.