Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46389
Title: Những diễn biến gần đây ở Biển Đông - Hệ lụy đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực
Authors: Daniel Schaeffer
Keywords: Biển Đông
Hòa bình
Hợp tác khu vực
Ổn định
Khu vực
Abstract: Bài viết phân tích về những diễn biến diễn ra trên Biển Đông trong thời gian vừa qua. Từ đó phân tích những hệ lụy về sự hòa bình, ổn định và hợp tác
Issue Date: 2018-6-6
Type: Báo cáo
Extent: 33 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.