Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46442
Title: Giải quyết các tranh chấp biển Quốc tế thông qua biện pháp tài phán
Authors: Matthias Fueracker
Keywords: Giải quyết tranh chấp
Biển Quốc tế
Biện pháp tài phán
Công ước Luật Biển
Biển Đông
Tòa án Quốc tế
Abstract: Công Ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc là một văn kiện pháp lý toàn diện có khả năng áp dụng cho tất cả các vùng biển, với một hệ thống giải quyết tranh chấp vô cùng tiến bộ. Rất nhiều tranh chấp quốc tế ở biển Đông ít nhiều đều mang khía cạnh pháp lý. Các Quốc gia do đó có thể muốn nghiên cứu kỹ lưỡng xem Công Ước và hệ thống giải quyết tranh chấp của Công Ước có thể giúp ích gì cho việc tìm ra những giải pháp hòa bình. Câu trả lời có thể khác nhau trong từng các tranh chấp cụ thể, tùy thuộc vào các vấn đề pháp lý và các bên liên quan. Trong hoàn cảnh hiện nay, các Quốc gia có thể đánh giá cao tính linh hoạt của hệ thống giải quyết tranh chấp của Công Ước. Các Quốc gia có quyền lựa chọn biện pháp giải quyết tranh chấp theo ý muốn. Họ cũng có thể quyết định không đưa tranh chấp ra tòa để đạt được phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc, mà yêu cầu ý kiến tư vấn của Tòa án Quốc tế về Luật Biển, nơi sẽ hướng dẫn cho họ về những vấn đề pháp lý cụ thể mà họ đang phải đối mặt.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 9 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.