Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46462
Title: Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ 2018
Authors: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Báo cáo thường niên
Sở hữu
Sở hữu trí tuệ
Description: Tài liệu đề cập đến chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; công tác tiếp nhận, xử lý đơn sở hữu công nghiệp; nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; thực thi và giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; hoạt động sở hữu công nghiệp ở địa phương; quản lý hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
Issue Date: 2018
Type: Sách
Format: pdf
Extent: 61 trang
Source: Cục Sở hữu trí tuệ-vnipvietnam.gov
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • f994df11-a0a1-4734-9851-7a9b0ea0e4fe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 69,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.