Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46498
Title: Phân quyền sở hữu tài sản trong giao rừng cho cộng đồng ở Tây Nguyên
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Luận văn
Thạc sĩ kinh tế
Chính sách công
Sở hữu tài sản
Phân quyền sở hữu tài sản
Giao rừng
Cộng đồng ở Tây Nguyên
Tài sản trong giao rừng
Thực trạng quản lý rừng
Tây Nguyên
Khuyến nghị chính sách
Phân quyền
Abstract: Luận văn tìm hiểu khả năng đạt được các mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng của chính sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng Tây Nguyên, từ đó đề xuất vận dụng thực hiện phân quyền đồi với rừng phù hợp điều kiện đặc thù vùng Tây Nguyên.
Issue Date: 2012
Type: Luận văn
Extent: 88 trang
Method: Chương trình giảng dạy Fulbright: http://www.fetp.edu.vn/vn/luan-van-mpp/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Thi Thu Trang-Final-2013-04-15-13405754.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.