Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46541
Title: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về hội ở Việt Nam
Authors: Lê Thanh Bình
Keywords: Giải pháp
Công tác quản lý nhà nước
Tăng cường quản lý nhà nước về hội
Hội
Quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước về hội
Description: Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề về sự phát triển của các tổ chức hội ở Việt Nam và công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức hội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về hội trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 5 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 159091152169659307466760331606528910596.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 520,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.