Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46593
Title: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 7 và 7 tháng năm 2016
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Hoạt động thương mại
Báo cáo Số: 64 /BC-BCT
Tháng 7 năm 2016
Thương mại
Sản xuất công nghiệp
Tình hình sản xuất
Description: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 7 và 7 tháng năm 2016 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Coverage: 12 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29872103792168293308933467525816016721.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 219,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.