Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46594
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Sản xuất công nghiệp
Thương mại
Báo cáo
Sản xuất
Năm 2016
Báo cáo tóm tắt
Hoạt động thương mại
Ngành công nghiệp
Description: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Coverage: 8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 113420727666234052774527007359150899218.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 218 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.