Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46598
Title: Vận động và chiến lược vận động của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam
Authors: Lê Quang Bình, Lã Khánh Tùng
Lê Quang Đức
Keywords: Vận động
Chiến lược vận động
Tổ chức phi chính phủ
Việt Nam
Các mô hình vận động
Abstract: Bài viết nghiên cứu, phân tích và tìm hiểu về vận động và chiến lược vận động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam
Issue Date: 2018-06-13
Type: Sách
Extent: 55 trang
Method: Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Van dong, chien luoc van dong-To chuc phi chinh phu VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.