Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46609
Title: Dịch chuyển sức mạnh và leo thang xung đột - Lý giải việc Trung Quốc sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ
Authors: M. Taylor Fravel
Keywords: Dịch chuyển sức mạnh
Leo thang xung đột
Vũ lực
Tranh chấp
Abstract: Giải thích và làm rõ câu hỏi Tại sao và Khi nào Trung Quốc sử dụng vũ lực trong tranh chấp lãnh thổ là cơ sở quan trọng giúp chúng ta đoán biết khi nào nước này sử dụng vũ lực. Bài nghiên cứu của Fravel, M. Taylor chỉ ra rằng, khi ưu thế thương lượng bị suy giảm chính là lúc Trung Quốc thường sử dụng vũ lực nhất.
Issue Date: 2007-8
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 45 trang
Method: Trung tâm Dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/557-m-taylor-fravel-dch-chuyn-sc-mnh-va-leo-thang-xung-t-ly-gii-vic-trung-quc-s-dng-v-lc-trong-gii-quyt-tranh-chp-lanh-th
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.