Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46617
Title: Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong khu vực
Authors: Đặng Đình Quý
Keywords: Biển Đông
Hợp tác
An ninh
Phát triển
Ổn định
Môi trường quốc tế
Hợp tác Biển Đông
Tranh chấp biển
Nạn cướp biển
Địa chính trị
Abstract: Cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực" này tập hợp những tham luận của các tác giả tham dự hội nghị, chủ yếu tập trung xoay quanh các về đề về Biển Đông.
Issue Date: 2018-6-14
Type: Sách
Extent: 391 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1copy of kyyeuhoithaobiendong2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.