Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46665
Title: Chiến lược thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng đến năm 2030
Authors: Ngô Ngọc Hậu
Keywords: Thương hiệu
Du lịch
Thương hiệu du lịch
Du lịch Đà Nẵng
Chiến lược thương hiệu
Description: Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm hoạch định và hoàn thiện các nội dung chủ yếu của chiến lược thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng đến năm 2030 và đề xuất một số giải pháp để thực thi các nội dung chủ yếu chiến lược này.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 209 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 158954259713684841890796512153350865232.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.