Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46672
Title: Báo cáo quốc gia xác định ranh giới ngoài thêm lục địa của Việt Nam trình Ủy ban Ranh giới ngoài thềm lục địa của Liên hợp quốc
Keywords: Ranh giới thềm lục địa
Việt Nam
Liên hợp quốc
Công ước 1982
UNCLOS
Biển Đông
Hoàng Sa
Trường Sa
Abstract: Quốc gia ven biển có ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở lãnh hải phải trình Báo cáo lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc (Ủy ban RGTLĐ) để xem xét và đưa ra khuyến nghị. Việc xây dựng Báo cáo quốc gia về ranh giới ngoài thềm lục địa vượt quá 200 hải lý phải tuân thủ các quy định của Công ước 1982 nêu trong Điều 76 và Phụ lục II, Bản Hướng dẫn về Khoa học và kỹ thuật của Uỷ ban RGTLĐ. Quốc gia ven biển có thể nộp Báo cáo từng phần để tránh vấn đề tranh chấp trên biển và bảo đảm thời hạn, đồng thời có quyền nộp các Báo cáo thành phần khác tiếp theo sau thời hạn đã quy định.
Type: Văn kiện
Extent: 4 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao quoc gia ve RGNTLD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 97,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.