Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46769
Title: Bảo vệ quyền của người laođộng làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật ViệtNam hiện hành
Authors: Trần Nguyên Cường
Keywords: Bảo vệ quyền
Làm việc
Người lao động
Quyền của người lao động
Pháp luật
Doanh nghiệp
Đầu tư nước ngoài
Luật học
Description: Nghiên cứu của Luận án là kế thừa và tiếp tục làm sáng tỏ những vấnđề lý luận về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đánh giá thực trạng quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làmviệc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doan nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta. Luận án góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tế cho việc điều chỉnh pháp luật và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 172 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37804662598130146040047130542957584593.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.