Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46818
Title: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Authors: Lê Hồng Liêm
Keywords: Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Đại hội X
Kiểm tra
Giám sát
Giám sát của Đảng
Abstract: Phân tích, đánh giá, xác định các giải pháp của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: TS Lê Hồng Liêm
Issue Date: Năm 2011
25-7-2018
Type: Sách
Extent: 113 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.