Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46832
Title: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng viên mới
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Độc lập dân tộc
Kinh tế - xã hội
Giáo dục và đào tạo
Quốc phòng - an ninh
Hội nhập quốc tế
Khoa học - công nghệ
Văn hóa - con người
Abstract: Nội dung tài liệu tập trung trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2016
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 67 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • tai lieu boi duong li luan chinh tri danh cho Dang vien moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.