Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46835
Title: Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề về lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở sơ sở
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội Nông dân Việt Nam
Hệ thống chính trị
Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở
Abstract: Tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: Năm 2011
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 48 tr
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.