Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46845
Title: Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 5 (1935)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Đông Dương
Năm 1935
Hội Cứu tế đỏ Đông Dương
Tổng Công hội đỏ Đông Dương
Thanh niên Cộng sản Đoàn Đông Dương
Đông Dương Phản đế liên minh
Quốc tế Cộng sản
Đông Dương
Lê Hồng Phong
Phan Lan
Văn Tân
Hải An
Cương lĩnh
Đại hội VII Quốc tế Cộng sản
Abstract: Nội dung tập 5 phản ánh hoạt động của Đảng năm 1935. Đây là thời điểm Đảng Cộng sản Đông Dương đã trải qua những năm tháng vừa đấu tranh chống sự khủng bố khốc liệt của chính quyền thực dân vừa khôi phục hệ thống tổ chức mà Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (tháng 3-1935) là sự kiện đánh dấu thành quả của quá trình đó. Cũng do sự trưởng thành trong 5 năm hoạt động, năm 1935 Đảng Cộng sản Đông Dương được kết nạp vào Quốc tế Cộng sản với tư cách là một phân bộ.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Trần Văn Hùng
Issue Date: 1999
Type: Văn kiện
Extent: 193 tr
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.