Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46884
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 15 (1954)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Đông Dương
Năm 1954
Điện Biên Phủ
Chiến lược Đông Xuân
Chủ tịch Hồ Chí Minh
1953-1954
Thực dân Pháp
Kháng chiến
Đảng Cộng sản Việt Nam
Điện mật
Ban bí thư
Liên khu ủy V
Cải cách ruộng đất
Giảm tô
Việt Minh
Liên Việt
Việt-Miên-Lào
Chiến tranh du kích
Ngụy vận
Võ Nguyên Giáp
Thông tri
Điện văn
Chỉ thị
Nghị quyết
Đảng Lao động Việt Nam
Nông nghiệp
Hội nghị Giơnevơ
Thực dân Pháp
Báo cáo
Ngô Đình Diệm
Trường Đại học Nhân dân Việt Nam
Đông Dương
Hiệp định đình chiến
Trung ương Cục miền Nam
Chiến dịch XX
Khu uỷ Tả Ngạn
Liên khu ủy III
Liên khu ủy IV
Thừa Thiên
Quảng Trị
Abstract: Nội dung tập 15 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1954, là năm đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ; là năm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ tập trung chỉ đạo cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Đào Trọng Cảng
Issue Date: 2001
Type: Văn kiện
Extent: 302 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.